Úvodní strana

Ví­tá­me Vás webo­vý strán­kách ma­sáž­ní­ho salónu Ha­mro­zi ma­sá­že.

Náše pra­co­viš­tě je  akre­di­to­va­né Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví ČR. Spe­ci­a­li­zu­je­me se na lym­fa­tic­ké ma­sá­že a mo­bi­li­za­ci po­hy­bo­vé­ho apa­rá­tu a kos­ter­ní­ho sys­té­mu. Pro­vá­dí­me také kla­sic­ké a re­la­xač­ní ma­sá­že, re­ha­bi­li­ta­ce na au­to­trakč­ním le­hát­ku, ma­sá­že lá­vo­vý­mi ka­me­ny, ha­vaj­skou masáž a vi­o­for­te­ra­pii. Pro­vá­dí­me po­ra­den­ství v Dor­no­vě me­to­dě a  re­flex­ní te­ra­pii. Ma­sá­že je možné pro­vá­dět na jed­not­li­vých par­ti­ích těla nebo i cel­ko­vou masáž. Pouze konzultace.

Doba tr­vá­ní ma­sá­ží a ceny na­lez­ne­te v ce­ní­ku. Ceny lym­fa­tic­kých ma­sá­ží částí těla jsou do­ho­dou s ohle­dem na roz­sah a dobu ma­sá­že.

Pro­voz­ní doba podle te­le­fo­nic­ké­ho ob­jed­ná­ní na čísle +420 608 484 180,


Pracoviště:

  • Ostrava-Zábřeh
  • Havířov
  • Roudnice nad Labem


Masážní salon

V na­bíd­ce slu­žeb na­še­ho ma­sáž­ní­ho salónu na­jde­te:

Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce hle­dej­te v sek­cích slu­žeb.


Kontakt

Masážní salon
Ing. Václav Hamrozi
+420 608 484 180
756 872 75

Oblíbené odkazy